31
มีนาคม
2566

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียน ปี66(ห้องเรียนปกติ)

รับสมัครนักเรียน ปี66(ห้องเรียนปกติ)

รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีนเข้มข้น (INTENSIVE CHINESE: IC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีนเข้มข้น (INTENSIVE CHINESE: IC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

01
ธันวาคม
2565

เจียระไนประกายเพชร พิธีมอบรางวัลการแข่งข้น

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผอ.ศึกษานารีไม่หยุดพัก ลุยเยี่ยมค่ายกองร้อยพิเศษ

ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน 2565

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ด้วยความยินดียิ่ง

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันเพชรภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผลการแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในวันสุนทรภู่ประจำปี ๒๕๖๕

09
ตุลาคม
2564

บทความวิจัย เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่

นางลัดดา เจียมจูไร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงปิยนัน จัตุรงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพูดสุนทรพจน์ กิจกรรม "ภาษาไทยวิชาการ งานนิทรรศการวิชาการ Open House Triam Udom 2023" ครูผู้ฝึกซ้อม นายโสภณ ปิ่นทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ กิจกรรม “เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๓๓”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงนีรนุช วงศ์นพรัตน์เลิศ ชั้น ม.3/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการตอบปัญหาวิชาการภาษาไทยวิชาการ ในกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บก. (BPK Open House 2023)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ กับ ด.ญ.บัณฑิตา​ เฑียรปัญญารัตนา และ ด.ญ.อภิชญา​ อุดมทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวั​ลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น​ การแข่งขันคณิตศาสตร์​ โดยการใช้เครื่องคิดเลข​ Casio พร้อมทุนการศึกษา​ 5,000​ บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สัณฐิตา ศรีสมทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ รอบชิงชนะเลิศ โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา "กมลคงดีด้วยคีตวรรณกรรม" ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนิษฐา ชื่นค้า นักเรียนชั้น ม.๓/๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไหมฤดี ถนอมแสนดี นักเรียนชั้น ม.๖/๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงฐิติชญา พงพันนา นักเรียนชั้น ม.๒/๑๑ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

เนตรนารี ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดประยูรฯ

ประมวลภาพกิจกรรม ต้อนรับผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

ประมวลภาพกิจกรรม วันลอยกระทง

ประมวลภาพงานแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีของ ผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

อำลารั้วเหลืองน้ำตาล ตะแบกบานสู่ลานโพธิ์

ภาพกิจกรรม

ค่าย สอวน. วิชา ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี

ภาพกิจกรรม

กลุ่มเพจ Facebook