Home > กิจกรรมโรงเรียน

Date-post: -
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศึกษานารี 25 มิถุนายน 2566

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2566

เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2566

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

เนตรนารี ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดประยูรฯ

ประมวลภาพกิจกรรม ต้อนรับผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

ประมวลภาพกิจกรรม วันลอยกระทง

ประมวลภาพงานแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีของ ผู้อำนวยการลัดดา เจียมจูไร

Page : [ 1 ]   2   3