Home > บุคลากรศึกษานารี > คณุครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ > สุขศึกษา และพลศึกษา

Date-post: -
นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์ นายบวรรังสี  จอกแก้ว นางสาวปภัสรา  สระประทุม นายวิโรจน์  หมอกยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
นายกฤศณัฏฐ์  บุญญาติ นายสวัสดิ์ชัย  ฉั่วสวัสดิ์ นางสาวณฐกานต์  ชูสุวรรณ นางสาวภูธดา  กิจมณีแก้วสกุล
     
นางสาวสุพนิต  อิทธิวุฒิ