Home > บุคลากรศึกษานารี > คณุครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ > สงัคมศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม

Date-post: -
นายยงยุทธ ชำนาญอักษร   นางสาววรรณวิศา  หนูเจริญ นางสาวประทินพร  แก้วศรี นางอัญชลี  พรหมสินธุศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
นางชลทิพย์ คุปตาภรณ์ นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์ ว่าที่ ร.ต.อัมรินทร์ อินทร์บำรุง นายสมชิด  พลายอร่าม
นายภาณุพันธุ์  สุวัฒนนนท์ นางสาวกมลภรณ์ คุ้มสุภา นางสาวทศพร  ภูผาศรี นายวโรตนม์ นินนาทวัฒนาอุดม
นายพิชชากร  สิงหนิยม นางสาวพรฉวี  สำราญ นางสาวณัฐฐ์พัชร์ ข่าทิพย์พาที นางสาวกมลเนตร  โชติขุนทด
 
นายณณณ์ พิมกร นางสาวนริศรา เนียมฝอย นางสาวนนธพร สุดจริง