Home > บุคลากรศึกษานารี > คณุครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ > สงัคมศึกษา ศาสนาแลวัฒนธรรม

Date-post: -
นางสาววรรณวิศา หนูเจริญ นางอัญชลี  พรหมสินธุศักดิ์ นางชลทิพย์ คุปตาภรณ์ นายพิชชากร  สิงหนิยม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวกมลเนตร  โชติขุนทด นางสาววิภาวรรณ  มิลาวรรณ์ นายยงยุทธ ชำนาญอักษร นางสาวประทินพร  แก้วศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ      
ว่าที่ ร.ต.อัมรินทร์ อินทร์บำรุง นายสมชิด  พลายอร่าม นายภาณุพันธุ์  สุวัฒนนนท์ นางสาวกมลภรณ์ คุ้มสุภา
นางสาวทศพร  ภูผาศรี นายวโรตนม์ นินนาทวัฒนาอุดม นางสาวพรฉวี  สำราญ นายณณณ์ วรธนพิมกร
 
นายธีรกานต์ อัฐประจง นางสาวนนธพร สุดจริง นายธีรภัทร อิ่มใจ