Home > บุคลากรศึกษานารี > ครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับชั้น (ปีการศึกษา 2564) > คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Date-post: -

หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 2567

 

     

หัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

     
           
      นางสาวธนพร  กินามณีย์      
   

รองหัวหน้าระดับ

 

รองหัวหน้าระดับ

   
         
    นางสาวกมลเนตร  โชติขุนทด   นายศรธนา วังสาร    

 

ที่ปรึกษา ม.3/1

 
นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์   นางสาววรรณวิสา วุฒิศักดิ์

 

ที่ปรึกษา ม.3/2

   
นายศรธนา วังสาร    

 

ที่ปรึกษา ม.3/3

   
นายธวัชชัย สุกสุพรรณ    

 

ที่ปรึกษา ม.3/4

   
นายวิทยา ปาตาสะ    

 

ที่ปรึกษา ม.3/5

 
นางสาววันทนา  ปาลวัฒน์    นายธนพงษ์ เรืองศรี

 

ที่ปรึกษา ม.3/6

 
นายพิชชากร สิงหนิยม   นางสาวสุพนิต  อิทธิวุฒิ 

 

ที่ปรึกษา ม.3/7

   
นางสาวกมลเนตร  โชติขุนทด    

 

ที่ปรึกษา ม.3/8

 
นางสาวกมลภรณ์ คุ้มสุภา   นางสาวอัญชลี คำชาลี

 

ที่ปรึกษา ม.3/9

 
นางสาวภัทราภรณ์ ทองดี   นางสาวเวทิดา เรืองเดช

 

ที่ปรึกษา ม.3/10

 
นางสาวณฐกานต์  ชูสุวรรณ   นางสาวสุภาศิริ ไสยกิจ 

 

ที่ปรึกษา ม.3/11

 
นางสาววิภาวรรณ มิลาวรรณ์   ว่าที่ ร.ต.วงศ์รวิศ์ พาณิชย์วรกุล

 

ที่ปรึกษา ม.3/12

 
นางสาวเพ็ญนภา สิงลี   นายศิริธรรม หอมกลิ่น

 

ที่ปรึกษา ม.3/13

 
นางสาวศรัญญา การีบุญ   นางสาวนวรัตน์  พลดงนอก

 

ที่ปรึกษา ม.3/14

 
นายอัษฎางค์กร  บุญญาตินาย   นางสาวสุพัฒนา สายศรี