Home > เกรียรติภูมิ-กีรตินารี > ประวัติศาสตร์โรงเรียนศึกษานารี

Date-post: -

ประวัติศาสตร์ศึกษานารี

       โรงเรียนศึกษานารีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งขึ้นในวัดอนงคารามโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม รูปที่ 6 กล่าวคือ เมื่อครั้งท่านเป็นพระอันดับเรียกกันว่า พระอาจารย์นวม ท่านได้เริ่มจัดระบบการสอนลูกศิษย์ของท่านเป็นการส่วนตัวขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 ต่อมามีผู้เห็นประโยชน์ของการศึกษา จึงได้มีผู้นำบุตรหลานที่เป็นผู้ชายมาฝากเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึง พ.ศ.2440 กรมศึกษาธิการได้รับอุปการะครูที่ท่านจ้างมาสอนให้เป็นข้าราชการรับพระราชทานเงินเดือนและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระราชทานสมณศักดิ์ให้ท่านเป็นพระครูอุดมพิทยากร เมื่อ พ.ศ. 2441

        พ.ศ. 2444 กรมศึกษาธิการได้อนุมัติเงินจำนวน 4,030 บาท ให้ท่านสร้างโรงเรียนขึ้นหลังหนึ่ง เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงทำให้มีสถานที่เล่าเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งมีผู้สร้างถวายไว้แล้ว 2 หลัง พระครูอุดมพิทยากรได้ดำริเห็นว่า ได้ช่วยการศึกษาฝ่ายกุลบุตรสมความมุ่งหมายแล้ว ยังแต่ฝ่ายกุลสตรีเท่านั้น ที่ยังมิได้ให้ความช่วยเหลือ จึงได้เปิดสอนนักเรียนสตรีขึ้น โดยจ้างนายธูปมาเป็นครูสอนจึงนับได้ว่านักเรียนรุ่นนี้เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนศึกษานารี

       ต่อมาเมื่อมีนักเรียนสตรีมากขึ้น พระครูอุดมพิทยากร เห็นว่าสถานที่เรียนอยู่ใกล้กับกฏิสงฆ์มากเกินไปเป็นการไม่เหมาะสมจึงได้ดำเนินการติดต่อขอที่ดินและตึกของคุณหญิงพัน อันเป็นมรดกสืบเนื่องมาจาก สมเด็จเจ้าพระบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เปิดเป็นสถานที่เล่าเรียนฝ่ายสตรี (ปัจจุบันคือบริเวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เมื่อย้ายนักเรียนมาอยู่ที่นั้นใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีอุดมวิทยายน

       ต่อมากระทรวงธรรมการเห็นว่าชื่อของโรงเรียนมีคำว่า “อุดม” ไปพ้องกับโรงเรียนชั้นอุดมศึกษา จึงเรียนหารือกับพระครูอุดมพิทยากรขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนศึกษานารี” ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2453 หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2473 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเปิดสอนอยู่ในพื้นที่โรงเรียนศึกษานารีปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนชาย มีนักเรียนจำนวนมากแต่สถานที่คับแคบกว่าโรงเรียนศึกษานารีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงดำเนินการให้แลกที่กันเพราะเป็นที่ดินมรดกสืบเนื่องมาจากสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นโรงเรียนศึกษานารีจึงย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2473 ปัจจุบันโรงเรียนศึกษานารีเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 ถึง ม.6