Home > บุคลากรศึกษานารี > คณุครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ > ต่างประเทศ

Date-post: -

 

นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(ภาษาฝรั่งเศส

นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาวศิริลักษณ์  ขุนวงษ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวอาทิตยา  ศรีสุขคำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ

(ภาษาอังกฤษ)

นางถนอมนวล  ไชยรัตน์

(ภาษาอังกฤษ)

นางกาญจนา  สุริยะสุนทร

(ภาษาอังกฤษ)

นางวันเพ็ญ  จันทนคีรี

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวเกศวลี  แคนสิงห์

(ภาษาอังกฤษ)นางสาวธรรมสรณ์  กิตติธนสมบัติ

(ภาษาจีน)

นางสาวกานต์รวี  ช่วยหนู 

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศิริพร  พรประทาน

(ภาษาอังกฤษ)

นายอรรฆย์วิชญ์  เกษมศักกริน

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวปรียาภรณ์  ฉิมปีกลาง

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม

(ภาษาฝรั่งเศส)

นางสาวภัทรา  เกษศิระ

(ภาษารัสเซีย)

นางสาวธนพร  กินามณีย์

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาววรินท์นิภา  สาระวาท

(ภาษาอังกฤษ)

นายอัษฎางค์กร  บุญญาติ

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาวชนกานต์  อุ่นโชคดี

(ภาษาจีน)

นางสาวมิรันตรี  บุญเพ็ง

(ภาษาอังกฤษ)

นายสุทธิเดช  ไกรนรา

(ภาษาอังกฤษ)

นางสาววัชราวดี ชูชัย

(ภาษาญี่ปุ่น)

นางสาววิชุดา ซุ่ยทรัพย์

(ภาษาจีน)

นายภูวนัย นวลละออง

(ภาษาจีน)

 

นางสาววิมลรัตน์ คำพล

(ภาษาเกาหลี)

นางสาวศริญญา  พรมศรี

(ภาษาอังกฤษ)