Home > กิจกรรมโรงเรียน

เนตรนารี ม.2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดประยูรฯ

Date-post: 2022-11-24


โรงเรียนศึกษานารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.2

จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้บริเวณรอบโรงเรียนศึกษานารี ในการนี้มีผู้กำกับเนตรนารี

และเนตรนารี ม.2 จำนวน 276 คน ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน2565