Home > สารจากผู้อำนวยการ

Date-post: -

ตอน “ศึกษานารี ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน”

SUKSANARI WORLD CLASS STANDARD SCHOOL

โรงเรียนศึกษานารีตั้งอยู่บนที่ดินราชนิกุลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เลขที่ ๑๗๖ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร รูปที่ ๖ ตั้งแต่อดีต มีผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๒๐ คน ปัจจุบันคือ ดร.ขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ลำดับที่ ๒๑

การจัดการศึกษาของโรงเรียนศึกษานารี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ปีที่ ๖ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๒๖๓ คน ผู้บริหารและข้าราชการครู จํานวน ๑๕๕ คน ดำเนินตามนโยบายที่กําหนดไว้ โดย มุ่งมั่น ฝึกฝน อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความประทับใจและ ความเข้าใจอันดีต่อชุมชน บุคลากรทุกคนของโรงเรียนมีความ เอื้ออาทร ให้ความรัก ความเมตตาปรารถนาดี ศิษย์ทุกคน ครูทุกคนมีเป้าหมายตรงกันเพื่อลูกศึกษานารีจะต้องเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยกัลยาณธรรม และเป็น สมาชิกที่ดีของสังคมตลอดไป.

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โรงเรียนศึกษานารีจัดการเรียน การสอน ๒ รูปแบบ คือ ออนไซต์ และ ออนไลน์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ความท้าทาย เปลี่ยนให้ทุกที่กลายเป็น ห้องเรียน “ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน” ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม เพราะการเรียนรู้ยัง ต้องดำเนินอยู่แม้นักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนตามปกติ ด้วยการเรียนการสอนทางไกลผ่านโปรแกรม ZOOM meeting, และนำรูปแบบ Google Classroom มาเป็นกลไกในการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยพิจารณาจาก เงื่อนไขความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมของผู้ปกครอง และความรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญฃ

ความภาคภูมิใจและเกียรติประวัติ

• โรงเรียนศึกษานารีได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล พระราชทานระดับมัธยมศึกษาประจําปี ๒๕๖๑

ได้รับพระราชทานรางวัลปัณณาสสมโภช โครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดีเด่น ระยะที่ ๓ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศีกษา ๒๕๖๓

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ระดับประเทศ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

• รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบความสำเร็จระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลชมเชยรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ ของมูลนิธิธารน้ำใจ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริการจัดการ นักเรียนระดับชั้น ม.๓ , ม.๖ จบการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ และ ผลสอบ O-NET มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุก กลุ่มสาระฯ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทุกปีการศึกษา

นอกจากนี้โรงเรียนศึกษานารียังได้รับความไว้วางใจให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การวิชาการที่สำคัญ ๆ อาทิ.

ศูนย์ปฏิบัติการ สอวน. วิชาชีววิทยา

ศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอส เขตกรุงเทพฯ ธนบุรี

ศูนย์ปฏิบัติการชมรมโครงการ To be namber One และศูนย์เพื่อนใจ To be namber One เขตธนบุรี

โรงเรียนศึกษานารีใช้หลักการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อ จํากัดด้านพื้นที่เพื่อให้บริการแก่นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยการนำของ ดร.ขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ มีการบริหารจัดการ พัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนรางวัลพระราชทานทั้งด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิต เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบริหารหลักสูตร งานวิชาการ การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นำมาซึ่งความดีเด่นของสถานศึกษา

ด้วยการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง รอบด้าน ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นแรงผลักดันให้โรงเรียนศึกษานารี "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน" ตาม สถานการณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมที่จะพัฒนายุวสตรีไทยให้เป็นผู้นำ และเป็นนพลเมืองที่มีคุณภาพ สมนามโรงเรียน "สามสมเด็จ" ศึกษานารี ๑๒๐ ปี แห่งการพัฒนา