Home > บุคลากรศึกษานารี > ครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับชั้น (ปีการศึกษา 2564) > คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Date-post: -

หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 4 2566

 

     

หัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 4

     
           
      นายวโรตนม์ นินนาทวัฒนาอุดม      
   

รองหัวหน้าระดับ

 

รองหัวหน้าระดับ

   
         
    นางสาวศิริพร พรประทาน   นางสาวสุภาภรณ์ ชัยวิชาญ    

 

ที่ปรึกษา ม.4/1

 
นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน   นายสรรฐณัฐ ปัญญาเสฏโฐ 

 

ที่ปรึกษา ม.4/2

   
นายนนทน์ ฤทธิเลิศ    

 

ที่ปรึกษา ม.4/3

 
นางสาวกรรณ์ชลิกา ชัยสุวรรณ   นางสาวพิมพกานต์ เหล่าตรีเพชร 

 

ที่ปรึกษา ม.4/4

   
นางสาวพรพจนารถ หงษ์ทอง    

 

ที่ปรึกษา ม.4/5

   
นางนิธิมา เขมะบาล    

 

ที่ปรึกษา ม.4/6

   
นางสาววรินท์นิภา สาระวาท    

 

ที่ปรึกษา ม.4/7

 
นางสาวศิริพร พรประทาน   นายวิโรจน์ รัตนะ 

 

ที่ปรึกษา ม.4/8

 
นายสวัสดิ์ชัย ฉั่วสวัสดิ์   นางสาวเบญจลักษณ์  เทียมสุวรรณ

 

ที่ปรึกษา ม.4/9

 
นางสาวสุภาภรณ์ ชัยวิชาญ   นายเกริกเกียรติ  ไตรวัฒน์คุณากร 

 

ที่ปรึกษา ม.4/10

   
นางสาวพรฉวี  สำราญ    

 

ที่ปรึกษา ม.4/11

   
นางสาวปรีชญา ชูนิ่ม    

 

ที่ปรึกษา ม.4/12

 
นางสาวปรียาภรณ์  ฉิมปีกลาง   นายภานุวัฒน์  ฉัตรวงศ์วิริยะ

 

ที่ปรึกษา ม.4/13

 
นางฐานิตา พึ่งคุณไตรรัตน์   นายภูวนัย นวลละออง

 

ที่ปรึกษา ม.4/14

 
นางสาวปภัสรา  สระประทุม    นางสาววิไลวรรณ ฟักประไพ