Home > บุคลากรศึกษานารี > ครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับชั้น (ปีการศึกษา 2564) > คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Date-post: -

หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 2566

 

     

หัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

   
           
      นางสาวมีนา โอษฐงาม      
   

รองหัวหน้าระดับ

 

รองหัวหน้าระดับ

   
         
    นางสาวจีราพร  เมาะราษี   นางสาวอุชุพร วงศ์ไชย    

 

ที่ปรึกษา ม.1/1

 
นางสาวพรทิพย์ ชูนาวา   นายชนกานต์ ไขแสงจันทร์

 

ที่ปรึกษา ม.1/2

 
นางสาวจีราพร  เมาะราษี    นายเมธิวัฒน์ วินิชชากร

 

ที่ปรึกษา ม.1/3

 
นางสาววัชราภรณ์ สะเดา    นางสาวอุชุพร วงศ์ไชย

 

ที่ปรึกษา ม.1/4

   
นางสาวช่อผกา เนียมสิน    

 

ที่ปรึกษา ม.1/5

 
นางสาวจุลจิรา สุจันทร์ศรี   นายพนม  วงค์สระน้อย 

 

ที่ปรึกษา ม.1/6

 
นายสมชิด พลายอร่าม   นางสาวศุภธิดา  กิจโรณี  

 

ที่ปรึกษา ม.1/7

   
นางสาวรัตนา แก้วอักษร    

ที่ปรึกษา ม.1/8

 
นางศิรินทร์ธร กฤษฎ์อังกูร   นายณัฏดนัย สมนึก

 

ที่ปรึกษา ม.1/9

 
นายรังสรรค์ ทอนโพธิ์แก้ว   นางสาวธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ

 

ที่ปรึกษา ม.1/10

 
นายสุทธิเดช  ไกรนรา   นางสาวมีนา โอษฐงาม

 

ที่ปรึกษา ม.1/11

 
นายอนันต์ รุจิชานันทกุล   นางสาวภูธดา  กิจมณีแก้วสกุล

ที่ปรึกษา ม.1/12

 
นายจิราพร โพสฤทธิ์   นายสุรเชษฐ์  เจริญรัตนาภิรมย์

 

ที่ปรึกษา ม.1/13

 
นางสาววิชุดา ซุ่ยทรัพย์   ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ สายประยงค์

 

ที่ปรึกษา ม.1/14

 
นางสาวอรอนงค์ กำเหนิดผล   นางถนอมนวล ไชยรัตน์