Home > บุคลากรศึกษานารี > คณุครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ > สุขศึกษา และพลศึกษา

Date-post: -
นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์ นายบวรรังสี  จอกแก้ว นางสาวสุพนิต  อิทธิวุฒิ นายวิโรจน์  หมอกยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
นางสาวปภัสรา  สระประทุม นายกฤศณัฏฐ์  บุญญาติ นายสวัสดิ์ชัย  ฉั่วสวัสดิ์ นางสาวณฐกานต์  ชูสุวรรณ
 
นางสาวภูธดา  กิจมณีแก้วสกุล นายวสันต์  การะเกตุ นางสาวภัทรภร ชาญศรี