Home > วิชาการศึกษานารี > AP:Academic Proficieucy Program

โครงการห้องเรียนพิเศษเสริมศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

Date-post: -

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ เน้นวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(AP program) มัธยมศึกษาตอนต้น

 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ เน้นวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(AP program) มัธยมศึกษาตอนปลาย