Home > บุคลากรศึกษานารี > ครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับชั้น (ปีการศึกษา 2564) > คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Date-post: -

หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 2566

 

     

หัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

     
           
      นางสาวธนพร  กินามณีย์      
   

รองหัวหน้าระดับ

 

รองหัวหน้าระดับ

   
         
    นางสาวกมลเนตร  โชติขุนทด   นายศรธนา วังสาร    

 

ที่ปรึกษา ม.3/1

 
นางสาววันทนา  ปาลวัฒน์   นางสาววิชุดา ซุ่ยทรัพย์

 

ที่ปรึกษา ม.3/2

   
นายศรธนา วังสาร    

 

ที่ปรึกษา ม.3/3

 
นางสาวศรัญญา การีบุญ   นายธวัชชัย สุกสุพรรณ

 

ที่ปรึกษา ม.3/4

 
นายวิทยา ปาตาสะ   นางสาวภัทราภรณ์ ทองดี

 

ที่ปรึกษา ม.3/5

   
นางสาวณฐกานต์ ชูสุวรรณ    

 

ที่ปรึกษา ม.3/6

   
นางสาวเพ็ญนภา สิงลี    

 

ที่ปรึกษา ม.3/7

 
นางสาววิภาวรรณ มิลาวรรณ์   นางสาวภัทราวดี ตราชู

 

ที่ปรึกษา ม.3/8

 
นางสาวปัญญาพร เชื้อมั่ง   นายสุทธิเดช  ไกรนรา

 

ที่ปรึกษา ม.3/9

 
นางสาวกมลเนตร  โชติขุนทด   นายอัษฎางค์กร  บุญญาตินาย

 

ที่ปรึกษา ม.3/10

   
นายรังสรรค์ ทอนโพธิ์แก้ว    

 

ที่ปรึกษา ม.3/11

 
นายพิชชากร สิงหนิยม   นางสาววรรณวิสา วุฒิศักดิ์

 

ที่ปรึกษา ม.3/12

 
นางสาวกมลภรณ์ คุ้มสุภา   ว่าที่ ร.ต.วงศ์รวิศ์ พาณิชย์วรกุล

 

ที่ปรึกษา ม.3/13

 
นางสาวอัญชลี คำชาลี   นางสาวภัทรภร ชาญศรี