Home > บุคลากรศึกษานารี > ครูที่ปรึกษา-หัวหน้าระดับชั้น (ปีการศึกษา 2564) > คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Date-post: -

หัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 2566

 

     

หัวหน้าระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 5

     
           
      นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม      
   

รองหัวหน้าระดับ

 

รองหัวหน้าระดับ

   
         
    นางสาวศิริลักษณ์  ขุนวงษ์   นายอภิเชน เหล่าเจริญ    

 

ที่ปรึกษา ม.5/1

 
นางชลทิพย์ คุปตาภรณ์  

นางสาวนิศารัตน์ สุขตาม

 

ที่ปรึกษา ม.5/2

   
นางสาวปุณณิมา บำรุงพงษ์    

 

 

ที่ปรึกษา ม.5/3

   
นายอภิชาติ  ร่มลำดวน    

 

ที่ปรึกษา ม.5/4

   
นางสาวชวัลนุช รัตนะ    

 

ที่ปรึกษา ม.5/5

 
นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย   นายสุรเชษฐ์  เจริญรัตนาภิรมย์

 

ที่ปรึกษา ม.5/6

 
นางอัญชลี  พรหมสินธุศักดิ์   นางสาวนวรัตน์  พลดงนอก

 

ที่ปรึกษา ม.5/7

   
นายประวิทย์ พึ่งสุข    

 

ที่ปรึกษา ม.5/8

 
นางสาวพลวดี บุนนาค   นายวิโรจน์  หมอกยา

 

ที่ปรึกษา ม.5/9

 
นางสาวศิริลักษณ์  ทองปรวน   นายรุ่งโรจน์  ยามมี

 

ที่ปรึกษา ม.5/10

 
นางสาวศิวนาถ สารบุญเรือง   นายอภิเชน เหล่าเจริญ

 

ที่ปรึกษา ม.5/11

 
นางสาวศิริลักษณ์  ขุนวงษ์   นายนฤเบศร์ สุขวิสิฏฐ์

 

ที่ปรึกษา ม.5/12

 
นางสาวกานต์รวี  ช่วยหนู   นายอรรถพล พรมสุวรรณ

 

ที่ปรึกษา ม.5/13

   
นายสุวัฒน์ ระวิวรรณ์    

 

ที่ปรึกษา ม.5/14

   
นางสาววัชราวดี ชูชัย