Home > ผลงานนักเรียน

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค

Date-post: 2022-02-18
นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค นักเรียน ม.4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความ หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์