Home > ประกาศ

Date-post: -
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักเรียน ปี66(ห้องเรียนปกติ)

รับสมัครนักเรียน ปี66(ห้องเรียนปกติ)

รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

รับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีนเข้มข้น (INTENSIVE CHINESE: IC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนหลักสูตรเสริมทักษะภาษาจีนเข้มข้น (INTENSIVE CHINESE: IC) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท โควตา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

suksanari pre-test (M.1)

โครงการทดสอบความพร้อมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา suksanari pre-test (M.1)

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา Suksanari pre-test (ห้องเรียนปกติ) ณ โรงเรียนศึกษานารี ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565

Page : [ 1 ]   2   3   4   5   6