Home > ผลงานนักเรียน

Date-post: -
โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดี

นางสาวปทิตตา พจนานนท์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงปิยนัน จัตุรงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การพูดสุนทรพจน์ กิจกรรม "ภาษาไทยวิชาการ งานนิทรรศการวิชาการ Open House Triam Udom 2023" ครูผู้ฝึกซ้อม นายโสภณ ปิ่นทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงศิโรรัตน์ หวังนิตย์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดอ่านทำนองเสนาะ กิจกรรม “เสนาะกรรณประชันวรรณวัจน์ ราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ ๓๓”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงนีรนุช วงศ์นพรัตน์เลิศ ชั้น ม.3/10 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการตอบปัญหาวิชาการภาษาไทยวิชาการ ในกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ บก. (BPK Open House 2023)

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ กับ ด.ญ.บัณฑิตา​ เฑียรปัญญารัตนา และ ด.ญ.อภิชญา​ อุดมทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ได้รับรางวั​ลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น​ การแข่งขันคณิตศาสตร์​ โดยการใช้เครื่องคิดเลข​ Casio พร้อมทุนการศึกษา​ 5,000​ บาท

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สัณฐิตา ศรีสมทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ รอบชิงชนะเลิศ โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา "กมลคงดีด้วยคีตวรรณกรรม" ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนิษฐา ชื่นค้า นักเรียนชั้น ม.๓/๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไหมฤดี ถนอมแสนดี นักเรียนชั้น ม.๖/๓ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันรอบรู้วรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงฐิติชญา พงพันนา นักเรียนชั้น ม.๒/๑๑ ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได ๖ ขั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษานารี คว้ารางวัลเหรียญเงิน ประเภททีมฟรีสไตล์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปทิตตา พจนานนท์

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ระดับ ชั้น ม.2/4 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจำปี 2565

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค

นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค นักเรียน ม.4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความ หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Page : [ 1 ]   2