Home > ผลงานนักเรียน

Date-post: -
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-NET)​

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดี​ นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน​ (O-NET)​ วิชาคณิตศาสตร์​ เต็ม​ 100​ คะแนน ปีการศึกษา​ 2564

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอธิษฐาน ยอดแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษานารี คว้ารางวัลเหรียญเงิน ประเภททีมฟรีสไตล์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค

นางสาวปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค นักเรียน ม.4/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความ หัวข้อ “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปทิตตา พจนานนท์

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ระดับ ชั้น ม.2/4 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ประจำปี 2565