Home > ประชาสัมพันธ์

ผอ.ศึกษานารีไม่หยุดพัก ลุยเยี่ยมค่ายกองร้อยพิเศษ

Date-post: 2022-11-15


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับชุมนุมเนตรนารี-ยุวกาชาด กองร้อยพิเศษ โดยการนำของผอ.ลัดดา เจียมจูไร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี หลังย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง 2 สัปดาห์ เดินทางไปให้ขวัญกำลังใจ

คณะผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ในการเข้าค่ายพักแรมกองร้อยพิเศษ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ให้เนตรนารี - ยุวกาชาด มีทักษะการเป็นผู้นำและจิตอาสาซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมอบรมครั้งนี้

จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 15- 18 พฤศจิกายน 2565

ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม