Home > กิจกรรมโรงเรียน

งานสายธารศิษย์ครู พายสู่วันเกษียณฯ

Date-post: 2022-09-18
ภาพงานสายธารศิษย์ครู พายสู่วันเกษียณฯ

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 7.30 - 8.10 โรงเรียนศึกษานารี ได้จัดงาน สายธารศิษย์ครู พายสู่วันเกษียณฯ ให้คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ณ สนามอนุสรณ์ 100 ปี ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูครูผู้เกษียณอายุราชการ