Home > ประกาศ

อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขัน การเรียนรู้ CODEING เพื่อสร้างนวัตกรรม ROVER MAZE ด้วยบอร์ดสมองกล

Date-post: 2022-09-07
อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขัน การเรียนรู้ CODEING เพื่อสร้างนวัตกรรม ROVER MAZE ด้วยบอร์ดสมองกล

อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเข้าร่วมการเเข่งขัน การเรียนรู้ CODEING เพื่อสร้างนวัตกรรม ROVER MAZE ด้วยบอร์ดสมองกล  คลิกเข้าร่วมอบรม