Home > ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Date-post: 2022-08-17
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สัณฐิตา ศรีสมทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ รอบชิงชนะเลิศ โครงการการแข่งขันทักษะภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา "กมลคงดีด้วยคีตวรรณกรรม" ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐