Home > ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Date-post: 2022-08-17
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนิษฐา ชื่นค้า นักเรียนชั้น ม.๓/๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑