Home > ประกาศ

รับสมัครนักเรียน ปี2567 (ห้องเรียนปกติ)

Date-post: 2024-03-05


**************************************************************************************

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2567 คลิก 

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา2567 คลิก 

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขต ปีการศึกษา2567 คลิก

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขต ปีการศึกษา2567 คลิก

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคลชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 คลิก 

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2567 คลิก 

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคลชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 คลิก  

 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ(เพิ่มเติม) ประเภทนอกเขต ปีการศึกษา2567 คลิก 

**************************************************************************************

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษเข้มข้นภาษาอังกฤษ(Intensive English) ปีการศึกษา 2567  คลิก  

รายชื่อมอบตัวชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2567  คลิก  

รายชื่อมอบตัวชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2567 คลิก 

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ(เพิ่มเติม 2) ประเภทนอกเขต ปีการศึกษา2567 คลิก