Home > ประกาศ

กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

Date-post: 2023-04-11
กำหนดวันปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน และทรงผมถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน