Home > ประกาศ

รับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 25 66(ห้องเรียนปกติ)

Date-post: 2023-03-02
รับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 25 66(ห้องเรียนปกติ)

 

 

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 คลิก

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ความสามารถพิเศษ คลิก

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 คลิก

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 คลิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ! รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่าน ชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2566 คลิก 

ประกาศ! รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่าน ชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566 คลิก

ประกาศ! รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่าน ชั้นม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566 คลิก 

ประกาศ! ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคล ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2566 คลิก 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ประกาศ! รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่าน ชั้นม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 คลิก 

ประกาศ! ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคล ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา2566 คลิก  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(IE) ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2566 คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ! รายชื่อมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 คลิก