Home > ประกาศ

โรงเรียนศึกษานารี ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา Suksanari pre-test (ห้องเรียนพิเศษ) ณ โรงเรียนศึกษานารี ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2565

Date-post: 2023-01-14


หมายเหตุ : ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล มาติดต่อรับรางวัล ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนศึกษานารี ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.)