Home > ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขัน IJSO 20th รอบที่ 1

Date-post: 2023-01-11
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขัน คัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์สอบ สอวน. ม.ต้น (20th IJSO) โรงเรียนศึกษานารี รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566