Home > ประกาศ

suksanari pre-test (M.1)

Date-post: 2023-01-13
โครงการทดสอบความพร้อมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา suksanari pre-test (M.1)

ตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคลโครงการ Pre-Test(M.1) ห้องเรียนปกติ  คลิก 

ตรวจสอบสถิติและกราฟโครงการ Pre-Test(M.1) ห้องเรียนปกติ  คลิก 

ตรวจสอบผลคะแนนรายบุคคลโครงการ Pre-Test(M.1) ห้องเรียนพิเศษ(SMTE)  คลิก

ตรวจสอบสถิติและกราฟโครงการ Pre-Test(M.1) ห้องเรียนพิเศษ(SMTE)  คลิก