Home > กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ Coding สร้างนวัตกรรม Rover Maze ด้วยบอร์ดสมองกล

Date-post: 2022-10-22
เรียนรู้ Coding สร้างนวัตกรรม Rover Maze ด้วยบอร์ดสมองกล" ณ หอประชุมเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ โรงเรียนศึกษานา