เข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
ประเภทมารยาทไทย (รอบคัดเลือกภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและกรุงเทพฯ ระดับ ม.1- ม.3)
วันที่ 17 สิงหาคม 2561


1. เด็กหญิงปนัสดา ฤดีสายเจริญสุข ม.1
2. เด็กหญิงปุญญิศา ซื่อเจริญรัตน์ ม.1
3. เด็กหญิงปุญยภา ซื่อเจริญรัตน์ ม.1
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เลิศสินอุดม ม.3

20 08 2561 01

20 08 2561 02

20 08 2561 03