รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครูผู้ควบคุม
1.นายโสภณ ศรีคำภา
2.นางสาวกมลเนตร โชติขุนทด
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
1. เด็กหญิงพิชญาภา พลวัฒน์
2. เด็กหญิงภคพร ปิตินวกรม
3. เด็กหญิงลักษณาวดี สนั่นก้อง
4. เด็กหญิงลักษิก์กานต์ ด่านพิธพร
5. เด็กหญิงวาสินา คู่โพธิ์

28 12 2561 05

28 12 2561 06