พิธีหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษาและทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนศึกษานารี, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, วัดอนงคารามวรวิหาร, วัดพิชยญาติฯ

27 07 2561 01

27 07 2561 02

27 07 2561 03