รับโล่เกียรติยศในวันครู 16 มกราคม 2562

ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

17 01 2562 01

17 01 2562 02

17 01 2562 03

17 01 2562 04