ครูศุทธินี เพ็ชร์งาม ได้รับทุนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส
เพื่อการสอนภาษาฝรั่งเศส pedagogie active
1) Lexplitation pedagogie de chanson francophone en FLE
2) La consigne en classe du FLE: geste didactique et geste pecdagogique

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (CREFAP/OIF)

ณ นครเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11

 

12

 

13