ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล ได้รับโล่เกียรติคุณ ครูผู้ประพฤติปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผลงานดีเด่น (SESAO 1 AWARDS) ประจำปี 2561

โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 ในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562

29 01 2562 07

29 01 2562 08

29 01 2562 09