ครูศุทธินี เพ็ชร์งาม เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดสอบ
วัดระดับความรู้และทักษะทางภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire
และปฏิบัติหน้าที่กรรมการกำกับการสอบและสอบทักษะการพูด

จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

21 01 2562 50

21 01 2562 51

21 01 2562 52

21 01 2562 53

21 01 2562 54

21 01 2562 55

21 01 2562 56

21 01 2562 57