การอบรมภาษาอังกฤษ เรื่อง "การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน"

สำหรับครูและบุคลากรในโรงเรียนศึกษานารี จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนศึกษานารี

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้อง 257 เวลา 8:30 - 15:00 น.

27

 

28

 

29