กิจกรรม Language Day ประจำปีการศึกษา 2561
วิชาภาษารัสเซีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

15

16

17

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

ครูผู้รับผิดชอบ
ครูภัทรา เกษศิระ