การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ดุษฎีปรีชา

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

28 12 2561 19