01
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

snr logo11

โรงเรียนศึกษานารี

สื่อและนวัตกรรม

ชุดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML 

รายวิชาเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา ง23102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา

<-- Click -->

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp 

รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัสวิชา ง22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูเยาวดี วิเศษสินธุ์

<-- Click -->

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773