03
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

snr logo11

โรงเรียนศึกษานารี

สื่อและนวัตกรรม

ชุดการเรียนรู้การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML 

รายวิชาเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา ง23102 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา

<-- Click -->

เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม SketchUp 

รายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ รหัสวิชา ง22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูเยาวดี วิเศษสินธุ์

<-- Click -->

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773