photo01
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

กิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ ภาษาจีน ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)
ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาวดนุสรา เลาหพฤฒิสาร
2.นางสาวฌัชฌา สรนันท์
3.นางสาวณัฐณิชา แก้วนิมิตร
4.นางสาวอรทัย เชียะรัมย์
5.นางสาวชธิษภัค เถื่อนสว่าง
6.นางสาวภัทรพร วงษ์วิริยะ
7.นางสาวสุพิชญา แซ่ตั้ง
8.นางสาวณัฐรัตน์ บุตรหงส์
9.นางสาวปวิตรา จาตุรนตกุล
10.นางสาววิชชุลดา นิสโนรี
11.นางสาวอัญชสา แซ่ตั้ง

ครูผู้ควมคุมเข้าร่วมกิจกรรม
ครูพรนภา ชัยศรีพิพัฒน์
ครูธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ

 

9

10

 

 

กิจกรรมการแข่งขัน "เพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ" รอบคัดเลือกเพชร ปีการศึกษา 2561

จัดการแข่งขัน ห้อง 256-257
วันที่ 2 สิงหาคม 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กหญิงภัคจิรา มิ่งขวัญปิยะกุล
2.เด็กหญิงสิปาง เกิดสินธุ์
3.เด็กหญิงญาดา สุนทรศิลป์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางสาวสิตา โฆษิตพัฒนา
2.นางสาวรัญชณา สีสังข์
3.นางสาวพาณิภัค อารีประชาภิรมย์

คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
1.ครูนาริ ยศสมศักดิ์
2.ครูกาญจนา สุริยะสุนทร
3.ครูเกศวลี แคนสิงห์
4.ครูพนิดา สมัยคมสัน

 

11

 

12

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773