ครูกานต์รวี ช่วยหนู เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อการนำเสนอแบบมืออาชีพ

กลุ่มบูรณาการสาระ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่

ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

1

2

 

ครูปรียาภรณ์ ฉิมปีกลาง เข้ารับร่วมโครงการเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ณ ชั้น6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ อาคาร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
1.ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนองาน
2.เทคนิคการทำ Power Point ให้เหมาะสมกับเนื้อหา
3. ประโยคที่ใช้ในการสำเสนองานอย่างน่าสนใจ

3

 

ครูกัลย์ชลากรณ์ มหาพัฒนไทย, ครูพนิดา สมัยคมสัน และครูศิริพร พรประทาน
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาทักษะสำคัญ

ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 : ความท้าทายสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมกับบริษัทเขียวยั่งยืน ณ โรงแรมรอยอลซิตี้โอเต็ล

ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม
1.ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาทักษะสำคัญที่จำเป็นในศตวรรษที่21

อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนเพิ่มสูงขึ้น
2.ผลที่เกิดจากการการจัดการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร สื่อ และแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษที่สามารถพัฒนาทักษะสัมพันธ์ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3.ผลที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นักเียนได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
4.ผลที่เกิดกับสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21

4

 

ครูวันเพ็ญ จันทนคีรี, ครูธรรมสรณ์ กิตติธนสมบัติ, ครูกานต์รวี ช่วยหนู และครูวิชชญะเศรษฐ์ เกษมศักกรินท

เข้าฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle จัดโดยโรงเรียนศึกษานารี 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 325 โรงเรียนศึกษานารี

วันที่ 5 สิงหาคม 2561

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
1.เข้าใจรูปแบบการสร้างสื่อการเรียนการสอนและแบบทดสอบ ออนไลน์
2.เรียนรู้การสร้างสื่อออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle อย่างเป้นระบบ
3.สามารถสร้างสื่อสำหรับการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle ได้จากขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริง

 

6

7