ขอแสดงความยินดีนักเรียนศึกษานารีสอบ ONET เต็ม 100

O NET100

1

 

ขอแสดงความยินดี กับผลสอบ O-Net คณิต ม. 3 กับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 จำนวน 5 คน

1. ด.ญ.กรกิริยา รัตนชีวปกรณ์ ม.3/3

2.ด.ญ.ฐิติรัตน์ ปิยะวัฒนกุล ม.3/1

3. ด.ญ.จิรนันท์ จำนงค์จิตร ม.3/2

4. ด.ญ.จิดาภา. ศรีหะทัย ม.3/4  ได้คะแนนเต็ม 100 ทั้งคณิต และอังกฤษ

5. ด.ญ.ศรีศักดิ์ ทรงศิริเดช ม.3/2