เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี

เปิดรับสมัครห้องเรียนพิเศษ

ระเบียบการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ม.1 จำนวน 30 คน

ระเบียบการห้องเรียนพิเศษ AP (Academic Proficiency Program) ม.1 จำนวน 72 คน

ระเบียบการห้องเรียนพิเศษ AP (Academic Proficiency Program) ม.4 จำนวน 60 คน