ประกาศโรงเรียนศึกษานารี


ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการเรียน (นักเรียนชั้น ม.1 - ม.5) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การชำระเงินห้องเรียน IE 2/2563


เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี