ประกาศโรงเรียนศึกษานารี


เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (นักเรียน)

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)

เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว)


รายชื่อนักเรียน ม.1 ขึ้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้งกำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ม.3 และ ม.6


เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนศึกษานารี

#