คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนศึกษานารี
    ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
  bullet 02 นายผจงเกียรติ จันทร์แก้ว ประธาน
  bullet 02 ร.ต.ท.สำราญ เพ็ชร์เกษม รองประธานคนที่ 1
  bullet 02 นายจิณณวัตร เรืองสมบูรณ์ รองประธานคนที่ 2
  bullet 02 นายประพันธ์ ธนาปิยกุล ประชาสัมพันธ์
  bullet 02 นายพสิษฐ์ ธนนันท์ฐานนท์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  bullet 02 นายจรัล ธรรมสุข ปฏิคม
  bullet 02 ร.ต.ต.บัณฑิต สุขดี นายทะเบียน
  bullet 02 นายปราโมทย์ สุกใส เหรัญญิก
  bullet 02 นางสาวดวงกลม บุญสนอง เลขานุการ
  bullet 02 นางประนอม นพเก้า ผู้ช่วยเลขานุการ
  bullet 02 นางชลธร กาญจนปัญญาคม กรรมการกลาง
  bullet 02 นางลักษณาวรรณ งามนัก กรรมการกลาง
  bullet 02 นายเรืองทอง กลิ่นพยอม กรรมการกลาง
         
 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 | Update 11-03-2020