มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนศึกษานารี

ประธานกรรมการ 

  bullet 02 นางประจวบ ชำนิประศาสน์ รองประธานกรรมการ
  bullet 02 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ รองประธานกรรมการ
  bullet 02 รศ.นพ.สุนทร ศรมยุรา กรรมการ
  bullet 02 นางสุขุมาลย์ เชาวน์ทวี กรรมการ
  bullet 02 นางสิริยุพา ศกุนตะเสฐียร กรรมการ
  bullet 02 นางปนัดดา มีสมบัติงาม กรรมการ
  bullet 02 นางสาวอัมพร วิชัยศรี กรรมการ
  bullet 02 นายสุจิต เหลาสุภาพ กรรมการ
  bullet 02 นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล กรรมการ
  bullet 02 นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล กรรมการ
  bullet 02 นางนงคราญ ธาราทิพยกุล กรรมการ
  bullet 02 นางอัจฉรา เดชาเลิศ กรรมการและเหรัญญิก
  bullet 02 นางจุฑารส ตันวงศ์วาล กรรมการและเลขานุการ