คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูศึกษานารี
    ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
  bullet 02 รศ.นายแพทย์สุนทร ศรมยุรา นายกสมาคม
  bullet 02 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ อุปนายก คนที่ 1
  bullet 02 นาวาตรีโอภาส สุขสุชีพ อุปนายก คนที่ 2
  bullet 02 นาวาเอกประสิทธ์ สิงหวรวงศ์ อุปนายก คนที่ 3
  bullet 02 นายชัยยุทธ ชลพานิชกุล เลขานุการสมาคม
  bullet 02 เรือเอกวิโรจน์ วงษ์เวียน เหรัญญิก
  bullet 02 นายสำรวม วัฒนชโนบล ประชาสัมพันธ์
  bullet 02 นางวิภา จำปาคำ นายทะเบียน
  bullet 02 นางเนตรประวีร์ แก้วมโนรมย์ ปฏิคม
  bullet 02 นายปิติพงษ์ นำศรีนิรันดร์ สาราณียากร
  bullet 02 นายชนะ ประวาหะนาวิน กรรมการบริหาร
  bullet 02 ร้อยตำรวจตรีสำราญ  เพ็ชร์เกษม กรรมการบริหาร
  bullet 02 นายสิทธิพันธ์ เผือกเอม กรรมการบริหาร
  bullet 02 นางสาวภัชรวัลย์ เลิศมนูเสถียร กรรมการบริหาร
  bullet 02 นางกนกเกตุ ดำรงตรงศิริ กรรมการบริหาร
  bullet 02 นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล กรรมการบริหาร
  bullet 02 นายสุจิต เหลาสุภาพ กรรมการบริหาร
  bullet 02 นางสาวอัมพร วิชัยศรี กรรมการบริหาร
  bullet 02 นางปนัดดา มีสมบัติงาม กรรมการบริหารและผู้ช่วยเหรัญญิก
  bullet 02 นางสาววิภาวรรณ มิลาวรรณ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
  bullet 02 นางวาสนา กิมเห ผู้ช่วยสาราณียากร
  bullet 02 นางสาวสมสวย เห็นงาม ผู้ช่วยนายทะเบียน
  bullet 02 นางสาวพลวดี บุญนาค ผู้ช่วยเลขานุการ
  bullet 02 นางสาวดวงมณี โสภาพ ผู้ช่วยปฏิคม