logo snr 1

โครงสร้างแผนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตร โครงสร้างส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นวิทย์ คณิต และเทคโนฯ (AP Program)